TrABAJOS

PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES, NECESIDADES Y POLÍTICAS

ESTUDIOS COSTE-BENEFICIO

·         Impacte de la posada en servei de l’Eix de Bracons: Una anàlisi ex-post, por encargo del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En ejecución.

·         Avaluació del cost de rescat de les concessions de les autopistes i vies en règim de peatge de la Generalitat de Catalunya, por encargo del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 2015.

·         Model i valor econòmic de les concessionàries de autopistes a Catalunya, por encargo del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 2014.

·         Viabilitat econòmica del Circuit de Osona del Motor, por encargo de la Diputaciónn de Barcelona, 2013.

·         Impacte econòmic de la millora de l’eficiència en la justícia mercantil i anàlisi cost benefici de la nova oficina judicial, por encargo del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 2012.

·         Guia per a l’avaluació de projectes de transport: anàlisi cost-benefici, por encargo del Col·legi de Enginyers de Camins de Catalunya. Elaborado con MCRIT i el professor Mateu Turró, 2010.

·         Impacte econòmic de l’aeroport de Reus, por encargo de Aeroports de Catalunya, 2009.

·         Efectes del desdoblament de l’Eix Transversal sobre l’economia de les comarques que travessa, por encargo de CEDINSA, 2009.

·         Estudi estratègic de les polítiques de peatge a Catalunya, por encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona, 2008.

·         Avaluació socioeconòmica de la connexió ferroviària Barcelona-Vallès, por encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona, 2008.

·         Elaboració del model econòmic financer aplicable a les ARES, por encargo de INCASOL, 2008.

·         Model per valorar la prioritat dels projectes de infraestructures, por encargo del Consejo de Cámaras de Comercio, 2001.

·         L’impacte socioeconòmic del nou eix Vic-Olot i el túnel de Bracons, por encargo del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2000.

·         L'autopista Pau Casals. Una peça clau per a la transformació socioeconòmica de l'àrea del Garraf, por encargo del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1999.

 

ESTUDIOS DE MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA

·         Valorització de les funcions econòmiques rellevants al parc natural de la Serra de Collserola, por encargo de Barcelona Regional, en ejecución.

·         Viabilitat econòmica-financera de projectes de rehabilitació i implantació de instal·lacions solars tèrmiques a Barcelona, por encargo de l'Agència de Energia de Barcelona, 2014.

·         Un nou impuls a l'energia solar: aspectes econòmics, por encargo de l'Agència de Energia de Barcelona, 2013.

·         El valor dels serveis ambientals de les suredes a Catalunya, por encargo del Institut Català del Suro, elaborado en colaboración con la Universitat Autònoma i Inèdit, 2013.

·         Avaluació econòmica de les actuacions previstes en el Pla de Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica 2010-2020, por encargo de l'Agència de Energia de Barcelona, 2011.

·         Pes econòmic i càlcul de externalitats de les activitats agropecuàries a Catalunya, por encargo de la Fundació del Món Rural, 2010.

·         Quantificació de les Externalitats de l'economia de Catalunya, por encargo del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

·         Avaluació socioeconòmica dels Parcs Eòlics i de les actuacions sobre el territori, por encargo de Fersa-Aventalia, 2010.

·         Automovil y Medio Ambiente, por encargo de la Fundació RACC, 2008.

·         Costos econòmics i socialsde un eventual tancament de les pedreres del Garraf-Ordal, por encargo de Beton Catalan, 2007.

·         Medi Ambient i competitivitat econòmica, por encargo de la Secretaria Tècnica del Departament de Medi Ambient, 2006.

·         Potencials de inversió, ocupació i innovació del cicle de l’aigua a Catalunya, por encargo de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marco del Pacte per a la Competitivitat de l’Economia Catalana, 2006.

·         Potencial econòmic del sector mediAmbiental, por encargo del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, 2006.

·         Avaluació socioeconòmica dels parcs eòlics associats a AERTA a la Terra Alta, por encargo deAERTA, 2006.

·         Funcions econòmiques rellevants en els espais naturals de l’Anella Verda, por encargo de la Diputación de Barcelona, 2001.

 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONOMICO DE ACTUACIONES

ESTUDIOS DE IMPACTO ECONOMICO DE ACTUACIONES

                ·         Impacte econòmic de l'activitat turística al Vallés Oriental, por encargo de la Diputación de Barcelona, 2014.

·         Impacte econòmic de l'activitat turística a Osona, por encargo de la Diputación de Barcelona, 2013.

·         El potencial econòmic del turisme al Maresme, por encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona, 2012.

·         Anàlisi de prospectiva: Estratègies pel desenvolupament econòmic i del teixit empresarial de Badalona, por encargo de l'IMPO, Ayuntamiento de Badalona, 2011.

·         Els canvis en la base productiva de una comarca de interior: el cas del Berguedà, por encargo de la Diputación de Barcelona, 2011.

·         Impacte de les polítiques de rehabilitació en el marc econòmic actual. Elaborat conjuntament con l'Institut Cerdà, por encargo del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2010.

·         Diagnosi dels municipis susceptibles de la gestió de projectes de regeneració local i urbana de l'Alt Penedès "Viles con Projectes", por encargo del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 2010.

·         El potencial econòmic del turisme a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, por encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona, 2010.

·         L'eix de la Gran Via i el canvi de model econòmic de l'Hospitalet de Llobregat, por encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona, 2009.

·         Efectes econòmics sobre el Comercio de Mataró de la implantació de un equipament de gran format de El Corte Inglés, por encargo del Ayuntamiento de Mataró, 2009.

·         Repensant l’Anoia en clau econòmica, por encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona, 2009.

·         Els polígons de activitats econòmiques de l'Alt Penedès i identificació de les necessitats formatives, por encargo del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 2009.

·         La competitividad del sector textil español en un entorno global: una visión estratégica. Elaborat conjuntament con el CITYC, por encargo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2009.

·         Laboratori de prospectiva de Vilanova. Prospecció Socioeconòmica: preveure per actuar, por encargo del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, 2008.

·         Escenaris pel Maresme a l’horitzó 2020, por encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona, 2007.

·         Dinàmica productiva de les polaritats de la segona corona metropolitana de Barcelona, por encargo de Aula Barcelona en el marco del proyecto Transreg de la UE, 2007.

·         Diagnosi socioeconòmica de Sant Sadurní de Anoia, por encargo del Ayuntamiento de Sant Sadurní de Anoia, 2006.

·         Pla Director de Promoció Econòmica del Ayuntamiento de Barcelona. Elaborat conjuntament con la Fundació Cirem, por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, 2005.

·         Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Mataró: diagnosi, por encargo de l’IMPEM de Mataró i la Diputación de Barcelona, 2005.

·         Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Maresme: diagnosi, por encargo del Consell Comarcal del Maresme i la Diputación de Barcelona, 2004.

·         Necessitat de centres educatius a la ciutat de Vic i la seva localització més adient: una visió a l‘horitzó de l’any 2010, por encargo del Ayuntamiento de Vic, 2004.

·         El impacto de la liberalización en los intercconios comerciales del sector textil. Elaborat conjuntament con el CITYC, por encargo del Ministerio de Industria y Tecnología, 2003.

·         El Corredor de Llevant, por encargo del BCIN Badalona, 1998.

·         El Mapa Industrial del Baix Ebre, por encargo del Consell Comarcal, 1997.

·         Les potencialitats econòmiques de l'Euroregio Catalunya, Migdia-Pirineus, Llenguadoc -Rosselló,  por encargo de la DG de Promoció Comercial del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, 1995.

·         Baix Camp: escenaris socioeconòmics a l'horitzó de l'any 2000, por encargo de la Cámara de Comercio de Reus, 1994

·         El Maresme: una visió socioeconòmica a l'horitzó 2000, por encargo del Consell Comarcal del Maresme, 1994.

 

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL PARA CLIENTES DEL SECTOR PRIVADO

·         Viabilitat econòmica del Pau-sud del PDU de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, por encargo de Mediterranea Beach Golf Community sa, 2015.

·         Plan de acción. Impulsar la economía desde el sector de la Construcción, por encargo de Construmat, 2013.

·         El valor dels serveis Ambientals de les suredes a Catalunya, por encargo del Institut Català del Suro, elaborat en col·laboració con la Universitat Autònoma i Inèdit, 2013.

·         Perspectivas económicas y análisis del entorno de la ciudad de Oviedo. Informe para valorar inversiones inmobiliarias en la ciudad, por encargo de Veganarcea. 2011.

·         Avaluació socioeconòmica dels Parcs Eòlics i de les actuacions sobre el territori, por encargo de Fersa-Aventalia, 2010.

·         Pes econòmic i càlcul de externalitats de les activitats agropecuàries a Catalunya, por encargo de la Fundació del Món Rural, 2010.

·         Efectos económicos de la implantación de un equipamiento de gran formato de El Corte Inglés sobre el comercio del centro de Mataró, por encargo de El Corte Inglés, 2009.

·         Efectes del desdoblament de l’Eix Transversal sobre l’economia de les comarques que travessa, por encargo de CEDINSA, 2009.

·         La competitividad del sector textil español en un entorno global: una visión estratégica, por encargo de CITYC, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2009.

·         Estudio de viabilidad de un parque empresarial en el Campo de Gibraltar, por encargo de Veganarcea, 2009.

·         Automóvil y medio Ambiente. Informe de la Comisión de expertos en movilidad y medio Ambiente, por encargo del RACC, 2008.

·         Estudi estratègic de les polítiques de peatge a Catalunya, por encargo de la Cámara de Comercio de Barcelona,  2008.

·         Consideraciones para mejorar la accesibilidad a la vivienda libre de los nuevos residentes de Polinyà, por encargo de  Veganarcea, 2008.

·         Estudio de mercado sobre la puesta en marcha del polígono logístico-industrial de la Romalleda en Montblanc, por encargo de Eurodomo Ibérica, S.L., 2007.

·         Costos econòmics i socialsde un eventual tancament de les pedreres del Garraf-Ordal, por encargo de Beton Catalan, 2007.

·         Avaluació socioeconòmica dels parcs eòlics associats a AERTA a la Terra Alta, por encargo de AERTA, 2006.

·         Plan Estratégico Textil de Béjar, en col·laboració con el Cityc, por encargo del Consejo Intertextil Espanyol, 2005.

·         Model per valorar la prioritat dels projectes de infraestructures, por encargo del Consejo de Cámaras de Comercio, 2001. 

 

ESTRATEGIA TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

PLANES Y REFLEXIONES ESTRATÉGICAS

·         Infraestructures de transport a Catalunya. Dotació respecte el seu entorn i altres regions europees de referència, por encargo del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2015.

·         Indicadors econòmics i empresarials en l’àmbit del turisme a la província de Barcelona, por encargo de la Diputación de Barcelona, 2013.

·         Pla de acció municipal del Pla del Penedès, por encargo del Ayuntamiento, 2013.

·         Plan de acción. Impulsar la economía desde el sector de la Construcción, por encargo de Construmat, 2013.

·         Els reptes estratègics de les empreses relacionades con el tractament de residus a Catalunya, por encargo de l'Oficina de Prospectiva Industrial, Departament de Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya, 2010.

·         Pla Estratègic del Maresme, en col·laboració con MCRIT i ERF, por encargo del Consell Comarcal del Maresme, 2007.

·         Pla Estratègic del Servei de Promoció Econòmica del Ayuntamiento de Sant Sadurní de Anoia, por encargo del Ayuntamiento de Sant Sadurní, 2006.

·         Plan Estratégico Textil de Béjar, en col·laboració con el Cityc, por encargo del Consejo Intertextil Espanyol, 2005.

·         Argumentos socioeconómicos que justifican el proyecto del corredor ferroviario de mercancías Algeciras-Metz-Duisburg: un eje vital para Europa, por encargo del Consorci Ferrmed, 2005.

·         Diagnosi de desenvolupament estratègic de Mataró, por encargo de l'IMPEM, 2004.

·         El Garraf: Una reflexió estratègica, por encargo de AUCAT, 2002.

·         La dotació de infraestructures de transport a Catalunya, Fòrum sobre les necessitats de transport a Catalunya i el seu finançament, por encargo de CETMO- Dep. Política Territorial i Obres Públiques, 2001.

·         Arenys de Munt: Una Reflexió Estratègica, por encargo del Ayuntamiento de Arenys de Munt, 2001.

·         Libro blanco de la automoción, por encargo de Motorpress. Fet en col·laboració con Pere Escorsa, i dirigit per Xavier Tort, (UPC), 2000.

·         Pla Estratègic del centre comercial de Guadalajara, por encargo del Ayuntamiento de Guadalajara i Govern de Castilla la Mancha. 1999.

·         Pla estratègic de Sant Vicenç de Montalt, por encargo del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt, 1998.

·         Pla Estratègic del Baix Llobregat, por encargo del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Dep. de Indústria de la Generalitat, 1993.

·         Pla Estratègic de Santa Coloma de Gramanet, por encargo del Ayuntamiento de Santa Coloma, 1990.

 

 ESTUDIOS URBANÍSTICOS

·         Memòria social, avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica del POUM de Argentona, con el arquitecto Esteve Coromines, Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., en elaboración.

·         Memòria social, avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica del POUM de Santa Margarida de Montbui, con el arquitecto Esteve Coromines, Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., en elaboración.

·         Pla director urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou- avaluació econòmica-financera i informe de sostenibilitat econòmica, por encargo del Dep. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2015.

·         Pla director urbanístic del Circuit de Barcelona Catalunya - avaluació econòmica-financera i informe de sostenibilitat econòmica, por encargo del Dep. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2015.

·         Pla director urbanístic del Parc Innovació Cuir i Marroquineria- avaluació econòmica-financera i informe de sostenibilitat econòmica, por encargo del Dep. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2014.

·         Avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica de la Modificació del PGM al sector urbà comprès entre l’avinguda de Anselm Clavé i el carrer del Ferrocarril, al Prat de Llobregat, con el arquitecto Rafael Caceres, 2012.

·         Memòria econòmica justificativa de la proposta de implantació de activitats econòmiques al sector Eixample Nord a Vilanova i la Geltrú, por encargo de Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, SLP i Manuel Ruixánchez Arquitectes, SLP. UTE, 2010.

·         Avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica al sector industrial de la mina de or i Can Buscà - Tordera, con Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2010.

·         POUM Vallgorguina, anàlisis econòmic-financer, con BCQ Arquitectos, 2010.

·         Anàlisi econòmica financera de la revisió del POUM Castell-Platja de Aro, con el arquitecto Esteve Coromines, Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2010.

·         Agenda i avaluació econòmica de la modificació Puntual del PGM en l'àmbit de la Granvia entre l'Avda. Vilanova i el riu Llobregat a L'Hospitalet de Llobregat, por encargo del Consorci per a la reforma de la Gran Via, con Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2009.

·         Agenda i avaluació econòmica de la modificació Puntual del PGM en l'àmbit Can Duran a Montcada i Reixac, con el arquitecto Esteve Coromines, 2009.

·         Anàlisi econòmic - financer del Pla de habitatge de Barcelona 2008-2016, por encargo del ayuntamiento de Barcelona, 2009.

·         Avaluació econòmic financera i informe de sostenibilitat del POUM de Blanes, con el arquitecto Esteve Coromines, Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2009

·         POUM de Calafell, estudi socioeconòmic, memòria social i anàlisi econòmic - financer, con el arquitecto Ricard Pié, 2009.

·         Elaboració del model econòmic financer aplicable a les ARES. Avaluació econòmica i financera de les actuacions “La Coma” a Avinyó, “Les Cabanes del Màrtir” aSolsona, “Sant Joan” a Reus i “Ruanes” a Valls, por encargo de INCASOL, 2008.

·         Estudi econòmic financer de l'ARE de Pineda, con los arquitectos J. Bellmunt i X. Andreu, 2008.

·         Estudi econòmic financer justificatiu de les ARE's del Maresme, con Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., por encargo de l'INCASOL, 2008.

·         Anàlisi socioeconòmic de la modificació puntual del POUM de Terrassa a l'Avinguda del Vallès "Ca’n Anglada", por encargo de l'INCASOL, 2008.

·         Pla de habitatge local de Gironella, con el arquitecto Joaquim Llagostera, 2008

·         Informe sobre la viabilitat econòmic financera de l'actuació PPU-1 Portal de Teià, por encargo de Bufet de Advocats Blanes, 2008.

·         Estudi de mercat sobre la posada en marxa del polígon logístic-industrial de la Romalleda a Montblanc, por encargo de Eurodomo Ibérica, S.L., 2007.

·         Avaluació econòmica financera POUM de Sant Sadurní de Anoia, por encargo del Ayuntamiento, 2007.

·         Avaluació econòmica financera POUM de Santa Cristina de Aro, con Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2006.

·         Les urbanitzacions de l'Alt Penedès, por encargo del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 2006. 

·         Projecte de Intervenció Integral del Municipi de Santa Margarida de Montbui, por encargo de la Diputación de Barcelona, 2004.

·         Programa de actuació urbanística de la ciutat de Vic: anàlisi socioeconòmics, con el arquitecto Joan Anton Solans, 2004.

·         Mapa industrial de Vic, por encargo del Ayuntamiento de Vic, 2003.

·         Avaluació econòmica financera per la revisió del PGOU de Caldes de Montbui, con el arquitecto Agàpit Borràs, 2003.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Calella, con Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2002.

·         Avaluació econòmica financera Normes subsidiàries de Sant Vicenç de Montalt, con Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2001.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Arenys de Munt, con el arquitecto X. Llistosella i M. Pàmies, 2001.

·         Avaluació econòmica financera Revisió del PGOU de la Garriga, con el arquitecto X. Llistosella i M. Pàmies, 2001.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Barberà del Vallès, con Taller de Arquitectura i Urbanisme TAU (Drs. Antoni Font i Juli Esteban), 2001.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Olot, con el arquitecto Vayreda i Canosa, 1986.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Hostalric, galardonado con el Premio Nacional de Urbanismo, con el arquitecto Josep Mª Martínez Tomás, 1985.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Caldes de Montbui, con el arquitecto Dra. Margarita Brender, 1984.

·         Estudi econòmic financer del Pla Territorial Metropolita de Barcelona, por encargo del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 1997.

 

OTROS TEMAS

La experiencia acumulada nos permite ofrecer servicios personalizados a nuestros clientes.

Para una información detallada, contactar con nosotros: gabinetestudiseconomics@hotmail.com