Priorització d’inversions, necessitats i polítiques

Tenim una llarga tradició en estudis cost-benefici, un coneixement que apliquem a estudis de viabilitat i rendibilitat economica i financera de projectes de grans projectes d'infraestructura, com autopistes, eixos viaris i ferroviaris, túnels, parcs eòlics i altres temes d’energia, patrimonials, paisatgístics, etc...

Ens hem especialitzat en anàlisi cost-benefici perquè permet assignar eficientment els costos sobre el territori sense obviar els costos mediambientals.

Hem estat pioners a Catalunya en la introducció de sistemes per a la valoració econòmica d’intangibles i les seves externalitats.

L'any 2000 vam fer un primer càlcul sobre el valor de la biodiversitat en una comarca de Catalunya i l'any 2005 vam fer les primeres anàlisis sobre el potencial econòmic del sector del medi ambient.

Hem tingut la responsabilitat d’elaborar els càlculs econòmics del projecte "Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya: càlcul de externalitats” i també hem fet un treball similar relacionat específicament amb les activitats agropecuàries. Aquests dos treballs, realitzats amb estreta col·laboració amb l'Estudi Ramon Folch, han comptat amb el suport metodològic d’Anil Markandya, professor de la universitat de Bath, membre del Comitè d’experts sobre el canvi climàtic i director de la Consultora Metroeconomics, especialitzada en impactes econòmics del medi ambient.

A la vesant específicament energètica, el 2006 vam elaborar l’estudi "L'impacte econòmic del projecte eòlic a la Terra Alta", obrint la línia que la Generalitat de Catalunya va utilitzar, el 2010, per impulsar el desplegament del Mapa Eòlic de Catalunya, en el qual hem participat amb l'assessorament d'un dels grups empresarials guanyadors.

La nostra tasca en el camp energètic ha continuat amb el "Pla d'energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'aire" amb els treballs per donar un nou impuls a les instal·lacions d’energia solar, tots dos per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

Hem estat co-autors en l’elaboració de la “Guia per a l’avaluació de projectes de transport: anàlisi cost-beneficii, l'any 2012, vàrem elaborar el primer treball cost-benefici que ha estat validat per la Generalitat de Catalunya, en concret "Impacte econòmic de la millora de l’eficiència en la justícia mercantil i anàlisi cost benefici de la nova oficina judicial".

ESTUDIS COST-BENEFICI

 • Impacte de la posada en servei de l’Eix de Bracons: Una anàlisi ex-post, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.. En execució.

 • Avaluació del cost de rescat de les concessions de les autopistes i vies en règim de peatge de la Generalitat de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 2015.

 • Model i valor econòmic de les concessionàries d’autopistes a Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 2014.

 • Viabilitat econòmica del Circuit d’Osona del Motor, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2013.

 • Impacte econòmic de la millora de l’eficiència en la justícia mercantil i anàlisi cost benefici de la nova oficina judicial, per encàrrec del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 2012.

 • Guia per a l’avaluació de projectes de transport: anàlisi cost-benefici, per encàrrec del Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya. Elaborat conjuntament amb MCRIT i el professor Mateu Turró, 2010.

 • Impacte econòmic de l’aeroport de Reus, per encàrrec d’Aeroports de Catalunya, 2009.

 • Efectes del desdoblament de l’Eix Transversal sobre l’economia de les comarques que travessa, per encàrrec de CEDINSA, 2009.

 • Estudi estratègic de les polítiques de peatge a Catalunya, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2008.

 • Avaluació socioeconòmica de la connexió ferroviària Barcelona-Vallès, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2008.

 • Elaboració del model econòmic financer aplicable a les ARES, per encàrrec de INCASOL, 2008.

 • Model per valorar la prioritat dels projectes d’infraestructures, per encàrrec del Consell de Cambres, 2001.

 • L’impacte socioeconòmic del nou eix Vic-Olot i el túnel de Bracons, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2000.

 • L'autopista Pau Casals. Una peça clau per a la transformació socioeconòmica de l'àrea del Garraf, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1999.

ESTUDIS MEDIAMBIENTALS I D'ENERGIA

 • Valorització de les funcions econòmiques rellevants al parc natural de la Serra de Collserola, per encàrrec de Barcelona Regional, en execució.

 • Viabilitat econòmica-financera de projectes de rehabilitació i implantació d'instal·lacions solars tèrmiques a Barcelona, per encàrrec de l'Agència d’Energia de Barcelona, 2014.

 • Un nou impuls a l'energia solar: aspectes econòmics, per encàrrec de l'Agència d’Energia de Barcelona, 2013.

 • El valor dels serveis ambientals de les suredes a Catalunya, per encàrrec del Institut Català del Suro, elaborat en col·laboració amb la Universitat Autònoma i Inèdit, 2013.

 • Avaluació econòmica de les actuacions previstes en el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica 2010-2020, per encàrrec de l'Agència d’Energia de Barcelona, 2011.

 • Pes econòmic i càlcul d’externalitats de les activitats agropecuàries a Catalunya, per encàrrec de la Fundació del Món Rural, 2010.

 • Quantificació de les Externalitats de l'economia de Catalunya, per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

 • Avaluació socioeconòmica dels Parcs Eòlics i de les actuacions sobre el territori, per encàrrec de Fersa-Aventalia, 2010.

 • Automovil y medio ambiente, per encàrrec de la Fundació RACC, 2008.

 • Costos econòmics i socials d’un eventual tancament de les pedreres del Garraf-Ordal, per encàrrec de Beton Catalan, 2007.

 • Medi ambient i competitivitat econòmica, per encàrrec de la Secretaria Tècnica del Departament de Medi ambient, 2006.

 • Potencials d'inversió, ocupació i innovació del cicle de l’aigua a Catalunya, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc del Pacte per a la Competitivitat de l’Economia Catalana, 2006.

 • Potencial econòmic del sector mediambiental, per encàrrec del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, 2006.

 • Avaluació socioeconòmica dels parcs eòlics associats a AERTA a la Terra Alta, per encàrrec de AERTA, 2006.

 • Funcions econòmiques rellevants en els espais naturals de l’Anella Verda, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2001.