Gabinet Estudis Econòmics està format per un equip amb més de 25 anys d’experiència de treball en el camp de l’anàlisi socioeconòmica, estratègica i territorial, amb un fort enfocament multidisciplinari. El nostre compromís és impulsar una gestió eficient dels recursos disponibles, de forma vinculada al territori, al mediambient i a la innovació.

 


Els nostres serveis

PRIORITZACIÓ D’INVERSIONS, NECESSITATS I POLITIQUES

Som experts en anàlisi cost-benefici, un instrument que permet valorar la rendibilitat econòmica i financera d'actuacions, polítiques i projectes, des del punt de vista de les necessitats de la societat.

Creiem que la sostenibilitat econòmica i mediambiental és el principal repte al que s’enfronta la humanitat.

Per incorporar a l’anàlisi els valors mediambientals i altres externalitats, ens hem especialitzat també en la valoració econòmica d’intangibles. LLEGIR MÉS

ASSESORAMENT EMPRESARIAL

Som especialistes en planificació socioeconòmica empresarial, el que ens permet valorar els principals factors d’eficiència i sensibilitat que cal tenir en compte a l’hora de prendre decisions sobre inversions o plans d’actuació. LLEGIR MÉS

Creiem en la força de la iniciativa privada com a impulsora de la productivitat.

VALORACIÓ DE L’IMPACTE ECONOMIC D’ACTUACIONS

Hem desenvolupat models de prospectiva econòmica que ens permeten calcular l’impacte sobre un territori de diferents tipologies d’actuacions i projectes, públiques o privades i, posteriorment, preveure indicadors de seguiment. LLEGIR MÉS

Creiem que la responsabilitat dels economistes és impulsar una eficient gestió dels recursos.

 

ALTRES TEMES

L’experiència acumulada ens permet oferir serveis personalitzats als nostres clients. Recolzem tècnicament diferents gabinets jurídics, ajuntaments i clients particulars en l’elaboració de dictàmens pericials, bàsicament relacionats amb l’anàlisi econòmic de concessions, serveis de transport i infraestructures o per a la valoració dels aspectes econòmics i financers dels instruments de planejament urbanístic. LLEGIR MÉS

ESTRATEGIA TERRITORIAL I PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Elaborem i coordinem plans d’acció, plans estratègics i planejament urbanístic d’escala municipal, superior o de tipus sectorial. Abordem l’anàlisi de les dinàmiques urbanes a través de la reflexió estratègica participativa i el debat multidisciplinari, eines útils per plantejar escenaris de futur realistes, que tinguin en compte la capacitat, els models de vida i l’estructura productiva de cada zona. LLEGIR MÉS

Creiem que el desenvolupament territorial ha d’anar vinculat a una estratègia global que tingui en compte la capacitat, els models de vida i l’estructura productiva local.